1 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Algemene Voorwaarden My Power My Story

Artikel 1 Over My Power My Story

My Power My Story is een eenmanszaak, gevestigd aan de Alexander de Grotelaan 199 (3526RG) te Utrecht.

Sanne Meijer is de eigenaar van My Power My Story.

Onze website is www.mypowermystory.nl

My Power My Story helpt introverte vrouwelijke ondernemers een business te bouwen die bij ze past zodat ze meer energie en voldoening ervaren.

My Power My Story verzorgt:

 • • Coaching;
 • • Trainingen;
 • • Cursussen;
 • • Evenementen.

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

● E-mail: [email protected]

● Telefonisch: +31646251425

● Facebook: https:www.facebook.com/mypowermystory

● Instagram: https:www.instagram.com/mypowermystory

● Via de chatfunctie van facebook

● Via de chatfunctie van Instagram

KvK-nummer: 66730961

Btw-nummer: NL001793828B10

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen we My Power My Story, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met jij, je en jouw bedoelen we de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie My Power My Story een aanbod/offerte uitbrengt en/of met wie My Power My Story een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Met het begrip partijen bedoelen we jou en ons samen.

Met een dag bedoelen we een kalenderdag.

Spreken we over een dienst, bedoelen we een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Met schriftelijk bedoelen wij op papier of per e-mail. 2 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, al onze offertes, zo ook op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen onze algemene voorwaarden éénzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen klein van aard en/of van ondergeschikt belang mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Artikel 4 Ons aanbod, offerte, overeenkomst en bevestiging

Een deel van ons aanbod vind je op onze website. Dit aanbod is voorzien van alle benodigde informatie zodat jij precies weet waar jij voor kiest en betaalt.

Als wij een offerte voor jou opstellen dan baseren wij onze offertes op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Je bent daarom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe je dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. De reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van herroeping wordt in dat geval in rekening gebracht op basis van het dan geldende uurtarief.

Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als we dit uitdrukkelijk anders in de offerte vermelden. In beginsel vragen wij jou geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Als onze offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door jou wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding te herroepen. Is een offerte maar voor een bepaalde tijd geldig of zitten er bepaalde voorwaarden aan vast, dan zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen we dat we je in één offerte een combinatie van meerdere diensten hebben aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in onze offerte, dan zijn wij niet gebonden aan deze offerte. 3 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met ons sluit.

Een overeenkomst komt tot stand:

 • • Zodra jij het aanbod accepteert op onze site, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden;
 • • Nadat jij onze offerte schriftelijk hebt aanvaard en bevestigd en hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden. Wij sturen je hiervan een bevestiging per e-mail. De overeenkomst komt niet tot stand als wij deze na jouw aanvaarding alsnog herroepen;
 • • Jij geen offerte van ons hebt ontvangen, maar wij wel werkzaamheden uitvoeren voor jou. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en ons tot stand, op het moment dat ik, in jouw opdracht, start met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden dan op basis van mijn vaste uurtarief aan jou in rekening gebracht, tenzij ik met jou hierover andere afspraken heb gemaakt.

Tenzij partijen anders overeenkomst, eindigt de overeenkomst:

 • • Van rechtswege, nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen en de factuur door jou is betaald.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Data, tijdstip(pen) en, indien van toepassing, locatie worden in onderling overleg met jou bepaald.

Het kan zijn dat wij, om de overeenkomst uit te voeren, bepaalde gegevens, materialen en/of informatie nodig hebben van jou. Natuurlijk geven we dat bij je aan. Het blijft echter je eigen verantwoordelijkheid om het gevraagde tijdig met ons te delen als je redelijkerwijs kunt begrijpen dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Doe je dit niet, dan hebben we het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de kosten die voortkomen uit de vertraging bij jou in rekening te brengen.

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden. De eventuele kosten worden aan jou doorberekend. Als we gebruik (willen) maken van diensten van derden zullen we dit vooraf kenbaar maken.

De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van de) door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 6 Uitvoeringstermijnen

Als wij bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

● dat wij van jou alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie hebben ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;

● indien we dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;

● jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.

4 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Tot dat moment hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan brengen we deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteren wij het op dat moment geldende uurtarief.

Artikel 7 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen :

● exclusief btw;

● exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;

● exclusief eventuele kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht

Wij hebben het recht onze prijzen tussentijds aan te passen. Wij zullen dit vooraf aan jou melden. Indien je niet akkoord gaat met de prijswijziging, heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen we de reeds verrichte dienst en/of arbeid tot het moment van ontvangst van ontbinding in rekening brengen tegen het oude uurtarief.

Onze facturen ontvang je per e-mail.

Als wij met jou een vooruitbetaling of een betaling in termijnen hebben afgesproken, starten wij niet met de uitvoering van de overeenkomst zodra wij de (aan)betaling of termijnbetaling nog niet hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.

De vergoeding voor diensten van derden dient volledig vooruit betaald te worden. De vergoeding voor jouw aanko(o)p(en) via onze website wordt door jou betaald, direct na het doen van je bestelling in onze digitale omgeving.

Komen wij met jou overeen dat jij achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw over te boeken op onze bankrekening binnen de betalingstermijn.

Het is mogelijk dat de uitvoering van een overeenkomst langer dan 30 dagen duurt of dat de uitvoering in fasen wordt uitgevoerd. In dat geval ontvang je van ons een tussentijdse rekening van de werkzaamheden die wij reeds voor jou hebben verricht.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen we jou hierop wijzen. Dan krijg jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je ons na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat je het bedrag alsnog voldoet. Ook kunnen wij de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • • 15% over openstaande bedragen tot € 2500,00;
 • • 10 % over de daaropvolgende € 2500,00 en;
 • • 5 % over de volgende € 5000,00;
 • • telkens met een minimum van € 100 euro

5 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Artikel 8 Contractduur, opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Wanneer wij voor jou bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verrichten, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duurovereenkomst kan door jou alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging op voorwaarde dat jij daarbij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van een (1) maand. Gedurende deze maand blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of wij worden door jou financieel gecompenseerd. Deze financiële compensatie zal bij opzegging eenmaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.

Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als:

● jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;

● wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;

● door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;

● als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;

● wij de kwaliteit van het coaching traject niet kunnen waarborgen als gevolg van jouw handelen of nalaten.

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij daardoor lijden op jou te verhalen.

Kunnen wij de opschorting of ontbinding niet aan jou toerekenen en indien door ons nog geen werkzaamheden zijn verricht maar jij inmiddels wel een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening dan zullen wij deze (aan)betaling binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken. Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door ons verricht, dan houden we het recht deze werkzaamheden in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren en tegen het geldende uurtarief. Heb jij inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op onze rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van jou, dan zullen we dit binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn je in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Annuleren en kosteloos verplaatsen

Het annuleren van een coachingsessie doe je door een e-mail te sturen naar [email protected]

Tot 30 dagen voor aanvang van een coachingsessie, kun jij deze kosteloos annuleren. Annuleer jij later, dan brengen we jou 50% van het factuurbedrag in rekening. Annuleer jij binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, dan hebben wij het recht jou hiervoor 100% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

Als jij onverhoopt niet aanwezig kunt zijn of kunt deelnemen aan een coachingsessie, dan bieden we jou de mogelijkheid om, in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid, onze afspraak kosteloos 6 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

te verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip. Kosteloos verplaatsen kan tot 48 uur voor aanvang van de afgesproken datum. Per overeengekomen coaching traject mag jij maximaal drie keer een verzoek doen tot kosteloos verplaatsen.

Verschijn jij niet tijdens de coachingsessie zelf, hebben wij het recht jou hiervoor extra kosten in rekening te brengen met een minimum van 120 euro per sessie.

Een spoedopdracht kun jij niet annuleren.

Reeds bestelde en betaalde trainingen en/of cursussen kunnen niet (tussentijds) worden geannuleerd. Daarnaast is het je eigen verantwoordelijkheid of je een training en/of cursus afmaakt of niet.

Reeds bestelde tickets voor evenementen kunnen niet geannuleerd worden en/of worden verplaatst naar een andere datum. Deze tickets zijn bovendien persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 10 Wijzigen van de overeenkomst

Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen, maar enkel na toestemming daartoe door ons. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op betaling voor de verrichte arbeid binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.

Als een wijziging aan ons valt toe te rekenen, dan brengen wij de meerkosten die ontstaan door de wijziging niet in rekening bij jou.

Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst tussen jou en ons tot stand kwam. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan hebben wij het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen zodat wij de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Ontstaat hierdoor meerwerk, dan wordt dit op basis van een vast uurtarief extra bij jou in rekening gebracht Ook hebben we in zo een geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen bij jou.

Indien je niet akkoord gaat met de wijziging heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door ons.

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk/creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen als ook voor onze gratis weggevers.

Het plegen van onderzoek door ons naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van eventuele door jou geleverde materialen, maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, hebben wij het recht de opgedane kennis te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waarbij vertrouwelijke informatie nooit gedeeld zal worden met derden. 7 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Zonder mijn toestemming mag jij ons werk niet verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

Voor iedere inbreuk op het auteursrecht, breng ik driemaal de overeengekomen vergoeding in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Garanties

Wij staan ervoor in dat onze producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod/offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De overeenkomsten die wij met jou sluiten leiden tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. Wij kunnen je dus nooit garanderen dat jij bepaalde (bedrijfs- en/of persoonlijke) resultaten zult behalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als je ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • • jouw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat je ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
 • • fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • • fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en door jou ingeschakelde derden;
 • • bepaalde resultaten waar jij niet tevreden over bent (inspanningsverplichting!).

Als er sprake blijkt te zijn van aansprakelijkheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst. Is er sprake van een overeenkomst van bepaalde termijn, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs gedurende drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.

Na het voltooien van de opdracht, bewaren wij de gebruikte materialen en gegevens voor de maximale duur van 2 jaar. Een uitzondering hierop zijn de factuurgegevens die een wettelijke bewaarplicht kennen van 7 jaar. 8 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Coaching is op geen enkele wijze een alternatief voor een medische (geestelijke) behandeling en mag door jou ook niet als zodanig worden beschouwd.

Artikel 14 Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant dan wel door externe factoren waar jij geen invloed op kunt uitoefenen, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Wij zullen jou hierover tijdig informeren. Als nakoming door overmacht langer dan drie maanden onmogelijk is of blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst worden ontbonden zowel door jou als door ons. Jij hebt daarbij naast eventuele restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, geen recht op een aparte (schade)vergoeding.

Artikel 15 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen ) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie niet delen met derden.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Wij mogen het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 16 Parkeerkosten en kilometervergoeding

Jouw parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor jouw rekening.

Tenzij anders overeengekomen, hanteren wij, bij sessies buiten de stad Utrecht, een kilometervergoeding van € 0.19 exclusief btw.

Artikel 17 Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we dat doen kun je lezen in ons privacy beleid op onze website www.mypowermystory.nl 9 My Power My Story, Algemene Voorwaarden versie 1.2

Artikel 18 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

Versie 1.2, juli 2020